Celebration


THE PLAZA Hotel

60th Birthday party